Δεν υποστηρίζεται. Η ιστοσελίδα υποστηρίζει τους εξής browsers: Internet Explorer 9, 10, 11, Edge, Google Chrome και Mozilla Firefox.