Καλάθι παραγγελιών

Στο καλάθι παραγγελιών θα βρείτε όλες τις παραγγελίες προς ολοκλήρωση.(Όταν ο χρήστης είναι ανενεργός για περισσότερο από 90 λεπτά το καλάθι της εφαρμογής θα αδειάσει.)

Δεν υπάρχουν παραγγελίες!

Κλειδωμένες παραγγελείες

Στο χώρο αυτό βρίσκονται οι παραγγελείες για τις οποίες η κατάσταση πληρωμής τους εκκρεμεί. Οι παραγγελείες θα ανανεώνονται όταν η κατάσταση πληρωμής ξεκαθαρίσει.

Δεν υπάρχουν παραγγελίες!