Η ιστοσελίδα υποστηρίζει τους εξής browsers Internet Explorer 9, 10, 11, edge, Google Chrome και Mozilla Firefox. Supported browsers are Internet Explorer 9, 10, 11, edge, Google Chrome and Mozilla Firefox.