Επιβεβαίωση Αυθεντικότητας Πιστοποιητικών και Πιστοποιημένων Αντιγράφων

Αυθεντικότητα κάθε Πιστοποιητικού και Πιστοποιημένου Αντιγράφου που εκδίδεται ηλεκτρονικά δύναται να επιβεβαιώνεται από αυτή την Ιστοσελίδα για περίοδο 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Αριθμός Εγγράφου

Εύρεση Εγγράφου